SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

Enterpay Oy voimassa 24.8.2016 alkaen

1. Termit

”Palvelun tuottaja” – Palvelun tuottanut osapuoli. Enterpay Oy.

”Kauppias” – Sopimuksen kauppiasosapuoli.

”Palvelu” – Palvelun tuottajan toteuttama Enterpayn yrityslasku -niminen laskutus- ja saatavien ostopalvelu, joka on kuvattu Palvelukuvauksessa.

”Kauppiaan asiakas” – Elinkeinotoimintaa harjoittava, kaupparekisteriin merkitty yhteisö tai luonnollinen henkilö, julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö, joka ostaa Kauppiaalta tavaraa tai palvelua käyttäen maksusuoritukseen ehtojen tarkoittamaa Palvelua.

”Ohjeet” – Palvelun tuottajan laatimat ja ylläpitämät kuvaukset ja ohjeet, jotka kuvaavat palveluun liittymistä ja sen käyttöä.

“Ehdot” – Palvelun tuottajan laatimat sopimus- ja toimitusehdot.

”Palvelukuvaus” – Palvelun tuottajan laatima ja ylläpitämä kuvaus palvelun ominaisuuksista ja käytöstä.

”Rahoittaja” – Palvelun tuottajan kanssa yhteistyössä toimiva rahoitusyhtiö, jolle tämän sopimuksen mukaiset asiakassaatavat siirtyvät tämän sopimuksen mukaisesti. Rahoittaja on Lindorff Oy.

”Rajapintakuvaus” – Palvelun tuottajan laatima/toimittama Tekninen dokumentaatio, joka kuvaa Kauppiaan ja Palvelun tuottajan välisiä tietoliikenneyhteyksiä ja niihin liittyvä todentamis- ja salausmenetelmiä.

2. Sopimuksen tarkoitus

Allekirjoittamalla Kauppiassopimuksen Kauppias ja Palvelun tuottaja sopivat ehdoista, joilla Palvelun tuottaja tuottaa Palvelukuvauksessa kuvattuja palveluja ja ehdoista, joilla Rahoittajaostaa Kauppiaalta tavaroiden tai palvelujen myyntiin liittyviä riidattomia asiakassaatavia.

Saatavien osto tapahtuu ostotapahtumakohtainen saatava kerrallaan Palvelun tuottajan tarjoaman Palvelun välityksellä. Saatava siirtyy Rahoittajalle kun Palvelun tuottaja on ilmoittanut hyväksyvänsä saatavan oston ja Kauppias on ilmoittanut toimittaneensa palvelun tai tavaran, johon saatava kohdistuu Kauppiaan asiakkaan ja Kauppiaan välisten ehtojen mukaisesti. Rahoittaja ei sitoudu ostamaan kaikkia sille siirrettäväksi esitettyjä saatavia, vaan sillä on oikeus kieltäytyä saatavan ostosta luottotietojen perusteella tai, kun sillä on aihe epäillä rikosta, kuten petosta tai rahanpesua tai sillä on muu syy, kuten ilmennyt epäselvyys edustuskelpoisuudessa tai epäilys oston aitoudesta.

3. Rahoittajan velvollisuudet ja oikeudet

Rahoittaja suorittaa maksun Kauppiaan ilmoittamalle pankkitilille Palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla. Rahoittajalla on oikeus vaatia Kauppiaalta tai Kauppiaan asiakkaalta selvitystä ja lykätä tilitystä tarpeellisiksi katsomiensa ja vaatimiensa selvitysten saamisen ja niihin perehtymisen ajaksi, mikäli sillä on perusteltu syy epäillä saataviin kohdistuvien ostojen aitoutta. Mikäli Kauppias ei kysyttäessä kykene osoittamaan ostojen aitoutta, Rahoittajalla on oikeus kieltäytyä saatavien ostosta jälkikäteen.

Kauppias vastaa siitä, että se toimittaa Kauppiaan asiakkaan ostaman tuotteen tai palvelun kyseisen kaupan Ehtojen ja toimialalla mahdollisesti noudatettavan kauppatavan tai hyvien käytänteiden mukaisesti. Mikäli Kauppiaan asiakas kieltäytyy maksamasta Rahoittajan ostamaa saatavaa vedoten virheeseen toimituksessa tai Kauppiaan toiminnassa, Rahoittajalla on oikeus palauttaa saatava ilman eri perusteita takaisin Kauppiaalle ja saada saatavasta täysi hyvitys mukaan lukien mahdolliset viivästys ja perintäkulut viiden (5) työpäivän kuluessa siitä kun Rahoittaja tuottaja ilmoitti sähköpostilla saatavan palautuksesta Kauppiaalle. Takaisin siirretystä saatavasta laskutettavia palkkioita ei hyvitetä. Rahoittajalla on oikeus kuitata takaisin siirretystä saatavastaan johtuva saatava Kauppiaalta vähentämällä saatava Kauppiaalta ostamiensa muiden saatavien tilityksestä.

4. Palvelun tuottajan velvollisuudet ja oikeudet

Palvelun tuottaja pyrkii tarjoamaan Palvelua jatkuvasti ennalta ilmoitettuja huoltokatkoja lukuun ottamatta. Palvelun tuottaja ei kuitenkaan takaa että palvelu on käytettävissä keskeytyksettä. Palvelun tuottajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttö myös muulloin kuin em. huoltokatkoina, jos se on tarpeen Palvelun huollon, korjauksen tai kehittämisen vuoksi tai siihen on muu perusteltu syy. Tällaisessa tilanteessa Palvelun tuottaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen Kauppiaalle. Palvelun tuottajalla on oikeus estää pääsy Palveluun, jos Palvelun tietoturva on vaarantunut, mikäli on syytä epäillä että Kauppiaan järjestelmää käytetään oikeudettomien tapahtumien tekoon tai Palveluun kohdistuvaan hyökkäykseen tai jos Kauppias on toiminut Ehtojen tai Ohjeiden vastaisesti.

Palvelun tuottaja toimittaa Kauppiaalle Palvelun käyttöön liittyvät Ohjeet ja Rajapintakuvaukset sekä ilmoittaa niiden muutoksista vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Painavasta palvelun turvallisuuteen tai toimivuuteen liittyvästä syystä Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa Ohjeita tai Rajapintakuvauksia lyhyemmällä ennakkoilmoitusajalla. Tällöinkin Palvelun tuottaja pyrkii ilmoittamaan muutoksesta etukäteen niin pian kun se on käytännössä mahdollista.

Palvelun tuottajalla on oikeus tehdä ilman erillistä ilmoitusta Palveluun ja Palvelukuvaukseen muutoksia ja täsmennyksiä, joilla Palvelun tuottajan käsityksen mukaan ei ole vaikutusta Ohjeisiin tai Rajapintakuvauksiin tai jotka eivät olennaisesti vaikuta Kauppiaan Ehtojen mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Palvelun tuottajalla on oikeus vaihtaa Rahoittajana toimiva kumppaninsa toiseen vastaavin ehdoin toimivaan kumppaniin ilmoittamalla muutoksesta Kauppiaalle vähintään 1 kk ennen muutoksen voimaantuloa.

5. Kauppiaan velvollisuudet

Kauppias on velvollinen tarjoamaan Palvelua Kauppiaan asiakkaille Ehtojen mukaisesti samalla tavoin ja vähintään yhtä näkyvästi kuin se tarjoaa muita maksutapoja yritysasiakkaille.

Kauppias on velvollinen maksamaan Palvelun käytöstä kulloisenkin Palveluhinnaston mukaiset maksut.

Kauppias on velvollinen suojaamaan tietojärjestelmänsä huolellisesti ja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisella tavalla.

Kauppias on velvollinen noudattamaan Palvelun tuottajan ilmoittamia kulloinkin voimassa olevia Ohjeita Palvelun käytössä ja Kauppiaan asiakkaiden informoinnissa, sekä kulloinkin voimassaolevia Rajapintakuvauksia käyttämiensä järjestelmien ja Palvelun välisessä tietoliikenteessä.

Kauppias on velvollinen pitämään ajan tasalla Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä olevat Kauppiasta koskevat lakiin, yhtiöjärjestykseen ja yrityksen päätöksiin perustuvat edustamisoikeudet sekä kaikki yrityksen sisäisesti päätetyt käyttöoikeudet, joita se myöntää Palveluun henkilöille, joilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai lakiin perustuvaa edustamisoikeutta.

Kauppias vastaa kaikista toimenpiteistä, joita sen puolesta toimivat Palveluun rekisteröidyt edustajat tekevät kullakin hetkellä Palvelussa voimassa olleiden oikeuksiensa puitteissa mukaan lukien mahdolliset väärinkäytökset ja niistä aiheutuvat tappiot ja vahingot.

Kauppias sitoutuu tarjoamaan tavaroita ja palveluja Kauppiaan asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien kauppatapojen mukaisesti. Kauppias vastaa siitä että Rahoittajalle myytävät saatavat perustuvat todellisiin ja riidattomiin myyntitapahtumiin ja on vastuussa Palvelun tuottajalle kaikista niistä vahingoista, joita Ehtojen vastainen palvelun käyttö Kauppiaan aiheuttaa Palvelun tuottajalle tai Rahoittajalle.

6. Palvelun hinta

Palvelun tuottaja ilmoittaa kulloinkin voimassa olevat hinnat Palveluhinnastossaan.

Palvelun tuottaja on oikeutettu muuttamaan Palveluhinnastoa ilmoittamalla muutoksesta sähköpostilla Kauppiaalle vähintään 1 kuukausi ennen uuden hinnaston voimaantuloa.

7. Vastuunrajoitukset

Palvelun tuottaja korvaa Ehtojen vastaisesta toiminnasta aiheutuneet, toteutuneet välittömät vahingot rajoittuen enintään määrään, jonka Kauppias on korvausvaatimusta edeltävän 12 kuukauden jakson aikana maksanut Palvelun tuottajalle palkkioina tai enintään 10 000 Euroon riippuen siitä kumpi näistä on alempi.

Palvelun tuottaja ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista. Välilliseksi vahingoksi katsotaan esimerkiksi myyntituottojen tai -katteen menetys tilanteessa, jossa Palvelu ei ole käytettävissä.

8. Ehtojen muuttaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla muutoksesta kolme (3) kuukautta ennen uusien Ehtojen voimaantuloa. Ilmoitus voidaan tehdä Kauppiaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

9. Sopimuksen siirtäminen

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla sähköpostilla siirrosta Kauppiaalle.

10. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli on rikkonut tähän sopimukseen liittyvää maksuvelvollisuuttaan tai muuta olennaista ehtoa.

11. Aineettomat oikeudet

Laskuyritykselle.fi on Palvelun tuottajan hallitsema verkkotunnus.

Osapuolet eivät tällä sopimuksella luovuta toisilleen mitään aineettomia oikeuksia. Osapuolilla on oikeus käyttää toisiltaan saamiaan dokumentteja, tiedostoja tai ohjelmia ainoastaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittamiseen.

Osapuolet vakuuttavat ja vastaavat siitä että niillä on laillinen oikeus sopimuksen mukaisessa toiminnassa käytettävien ohjelmistojen, menetelmien ja dokumenttien käyttöön.

Kauppiaalla on oikeus sopimuksen voimassaolon ajan käyttää Palvelun tuottajan sille luovuttamia tunnuksia ja muita materiaaleja ilman eri korvausta. Tunnuksia tai muita materiaaleja saa käyttää vain ehtojen ja siihen liittyvien Ohjeiden mukaiseen käyttötarkoitukseen, eikä niitä saa muuttaa tai muunnella tai luovuttaa edelleen.

12. Määräysvallan vaihtuminen

Mikäli määräysvalta Kauppiaan yhtiössä, liiketoiminnassa tai yrityksessä siirtyy yrityskaupassa tai muussa järjestelyssä muulle taholle, on tämä velvollinen noudattamaan sopimusta niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka tuolloin ovat voimassa. Palvelun tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus edellä sovitun irtisanomisajan puitteissa, mikäli tällaisesta järjestelystä ei ole etukäteen kirjallisesti ilmoitettu Palvelun tuottajalle.

13. Salassapito ja omistusoikeus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toiselta osapuolelta saamansa tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäväksi tai jotka pitäisi ymmärtää sellaiseksi. Lähtökohtaisesti kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä, ellei osapuoli voi osoittaa, että toinen osapuoli on hyväksynyt poikkeuksen salassapitotahdosta. Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta luovuttaa salassa pidettävää tietoa kolmansille osapuolille tai käyttää tietoa muuhun kuin ehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

Palvelun tuottajalla on omistusoikeus Palvelun kautta välitettyjä ostotapahtumia koskeviin tietoihin sekä oikeus hyödyntää tietoja luovuttamalla ja jalostamalla tietoa esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Palvelun tuottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa tietoja, jotka ovat Kauppiaan liikesalaisuuksia tai hyödyntää tietoja Kauppiaan liiketoimintaa vahingoittavalla tavalla.

Osapuolella on oikeus ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja viranomaiselle, joka pyytää tietoja lakiin perustuvan toimivaltansa puitteissa ja yksilöi tietopyyntönsä. Kauppiaan on ilmoitettava tällaisesta tietopyynnöstä ja antamastaan vastauksesta Palvelun tuottajalle.

14. Ylivoimainen este

Osapuolen suorituksen viivästyminen tai toteutumatta jääminen ei ole sopimusrikkomus, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka on siihen vetoavan osapuolen vaikutuspiirin ulkopuolella. Osapuolen vaikutuspiirin ulkopuolella ovat sellaiset tilanteet kuten sota, kapina, viranomaisten pakko-otto tai takavarikko, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistukset, yleisen liikenteen tai energiahuollon keskeytykset, työselkkaukset tulipalot ja muut sen kaltaiset seikat, mikäli em. perusteella aiheutuva este on epätavallinen eli sellainen, ettei osapuoli ole voinut ennakoida sitä sopimusta tehtäessä.

Mikäli Palvelun tuottajan suoritus viivästyy tai estyy mm. seuraavista syistä; katkokset tai keskeytykset Palvelun toiminnan kannalta kriittisissä tietoliikenneyhteyksissä tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmissä, kyseessä on ylivoimaiseen esteeseen rinnastettava sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomuus.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät kiistat ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda Osapuolia tyydyttävään tulokseen, on Osapuolella oikeus viedä asia ratkaistavaksi suomen kielellä Helsingin käräjäoikeudessa.